Algemene Ledenvergadering 2024

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering (ALV)

op dinsdag 27 februari 2024 om 20:00 uur in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1

Graag nodigen wij u uit voor de ALV met een drankje en een gezellig samenzijn als afsluiting.

1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 8 maart 2023 (zie website)
3. Bestuursverslag 2023
4. Jaarrekening 2023
5. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur
6. Benoeming leden kascommissie
Nieuwe kandidaten worden gevraagd zich aan te melden.
7. Begroting en contributie 2024 (voorstel contributie voor 2024 blijft € 15,= per huisadres)
8. Benoeming bestuursleden
Debby stelt zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Maarten, Irma, Wim, Jutta, Fleur en Maurice
zitten nog in hun termijn.
Voor de continuering worden nieuwe bestuursleden verzocht zich aan te melden.
9. Rondvraag
10. Sluiting waarna een drankje