Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

Dinsdag 29 juni 2021

Aanvang: 20:00 uur

De nieuwe coronamaatregelen laten het toe dat wij de ALV 2021 zowel fysiek als digitaal kunnen organiseren. Het fysieke deel blijft wel sober van opzet, het wordt geen sociaal evenement.

De exacte locatie voor de fysieke bijeenkomst is nog niet bekend. Geef u vandaag nog op om de ALV fysiek of digitaal bij te wonen via info@koudenhoven.com (niet .nl). Wij zullen u dan tijdig informeren (per e-mail) over de fysieke locatie en u krijgt de financiële stukken en een inlogcode voor de digitale sessie.

  1. Opening
  2. Notulen van de ALV van 13 februari 2020
  3. Bestuursverslag 2020 van de wijkactiviteiten
  4. Jaarrekening 2020
  5. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
  6. Benoeming leden kascommissie

I.v.m. het aftreden van een lid worden nieuwe kandidaten gevraagd zich aan te melden

  • Begroting en contributie 2021 (voorstel: contributie voor 2021 blijft € 15 per huisadres)
  • Herbenoeming bestuursleden

De bestuurstermijn van twee jaar is verstreken. Alle vijf bestuursleden stellen zich weer verkiesbaar. I.v.m. de verhuizing van Joris Spits is er een vacature ontstaan. Het bestuur stelt voor om Jutta Ebben te benoemen als nieuw bestuurslid

9. Rondvraag

10. Sluiting