Algemene Ledenvergadering 2022

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 11 mei 2022 in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1

Aanvang: 20:30 uur

Graag nodigen wij u uit voor de ALV die wij na twee jaar weer kunnen afsluiten met een drankje en een gezellig samenzijn. De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 juni 2021 (zie website)
  3. Bestuursverslag 2021
  4. Jaarrekening 2021
  5. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur
  6. Benoeming leden kascommissie

I.v.m. het aftreden van een lid worden nieuwe kandidaten gevraagd zich aan te melden

  1. Begroting en contributie 2022 (voorstel contributie voor 2022 blijft € 15,- per huisadres)
  2. Oproep voor nieuwe bestuursleden

Ofschoon de huidige bestuursleden nog tot 2023 benoemd zijn, worden nieuwe bestuursleden nadrukkelijk gevraagd zich te melden om de continuïteit te waarborgen. Minstens drie van de zes bestuursleden zijn in 2023 niet herkiesbaar.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Na het formele gedeelte van ALV hebben de wijkbewoners onder het genot van een drankje en hapje de avond geanimeerd afgesloten.

Voor het inhoudelijke deel verwijzen wij u naar de notulen.