Algemene Ledenvergadering 2023

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering (ALV)

op woensdag 8 maart 2023 om 20:00 uur in Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1

Graag nodigen wij u uit voor de ALV met een drankje en een gezellig samenzijn als afsluiting.

  1. Opening
  2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 (zie website)
  3. Bestuursverslag 2022
  4. Jaarrekening 2022
  5. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur
  6. Benoeming leden kascommissie

Henk Lammers treedt af en nieuwe kandidaten worden gevraagd zich aan te melden.

  1. Begroting en contributie 2023 (voorstel contributie voor 2023 blijft € 15,= per huisadres)

Meerdere bestuursleden hebben aangegeven te stoppen of hun activiteiten af te bouwen. Wij zoeken daarom nieuwe bestuursleden en/of wijkbewoners die een bijdrage willen leveren om de activiteiten in 2023 te realiseren. De paas-, burendag-, Halloween of andere activiteiten kunnen alleen doorgaan wanneer één of een paar mensen uit de wijk bereid zijn deze rol op zich te nemen maar waarbij het bestuur klaar staat om zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren.

  1. Benoeming bestuursleden

Carla en Maxim zijn niet meer herkiesbaar. Wim, Jutta, Fleur en Maurice stellen zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Debby zit nog in haar termijn. Maarten Borst en Irma Gatzen hebben zich bereid verklaard als bestuurslid toe te willen treden.

Zoals bij punt 7 aangegeven, zijn wij ook op zoek naar kartrekkers voor activiteiten omdat het bestuur deze rol na vier intensieve jaren niet meer gaat voortzetten. Kortom: kunnen wij uw aanmelding ontvangen?

  1. Rondvraag
  2. Sluiting waarna een drankje

Na het formele gedeelte van ALV hebben de wijkbewoners onder het genot van een drankje en hapje de avond geanimeerd afgesloten.

Voor het inhoudelijke deel verwijzen wij u naar de notulen.