Naar aanleiding van het uitzonderlijke hoge water in de wijk de afgelopen periode heeft de Buitengebied/Watercommissie en het Bestuur contact gehad met de gemeente om e.e.a. te onderzoeken.

In het onderstaande artikel geeft de gemeente de situatie weer.

Nadrukkelijk wijzen wij er op dat onze ervaring is dat de gemeente de situatie zeer adequaat aanpakt en waar nodig snel actie onderneemt.

Graag wil de gemeente in contact komen met de bewoners die serieuze water problemen ondervinden om specifiek bij die bewoners te kijken of er additionele maatregelen nodig zijn.

Heeft u vragen neem dan met ons contact op.

Peter Aben en Maurice Leltz info@koudenhoven.com

WATEROVERLAST KOUDENHOVEN 2020

Inleiding regelgeving hemelwater
Op basis van het landelijk gevoerde beleid is het hemelwater voor diegene waar het water valt. De gemeente heeft geen algemene acceptatieplicht voor hemelwater, zoals ze dat voor vuilwater wel heeft. Alle grondeigenaren zijn dus primair zelf verantwoordelijk voor het opvangen en bijvoorbeeld in de bodem brengen of naar oppervlaktewater afvoeren.

Meer informatie hierover:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-afvloeiend/afvloeiend/

Situatie Koudenhoven
In afwijkende gevallen kan de gemeente echter besluiten om via een hemelwaterriool (HWA- riool) het hemelwater afkomstig van het openbare terrein en particulier eigendom in te zamelen en af te voeren, bij voorkeur naar oppervlaktewateren. Dit is in Koudenhoven het geval.

Grondwater
Vanwege de lokaal vaak hoge grondwaterstanden (het gebied ligt ten opzichte van de omgeving erg laag, zie figuur 1) heeft de gemeente vanuit haar zorgplicht inzake grondwater een drainagestelsel in het openbare gebied aangelegd.

Meer informatie hierover:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/zorgplichten/zorgplicht-0/

Deze drains zitten op het HWA riool gekoppeld voor hun afvoer. Deze drains lozen op het hemelwaterriool en functioneren het beste bij een lage waterstand in het HWA- stelsel. Hiervoor heeft de gemeente een aantal jaren geleden (2013) een pompinstallatie in het hemelwaterstelsel langs het Aalbersepad geplaatst, waardoor de drainage beter functioneert en het grondwater in het hele gebied is gezakt. Hierdoor zijn sindsdien de hoeveelheid klachten over wateroverlast in het gebied substantieel afgenomen.

De sloten langs het Aalbersepad
Deze zijn primair bedoeld om het afstromend regenwater van het onverharde pad op te vangen en in de bodem te laten infiltreren. Op enkele plaatsen zijn voorzieningen om bij hoge standen water via kolken in de onderliggende leiding te laten lopen. Hierdoor blijft het pad beter begaanbaar. Het hemelwater uit de ministersbuurt gaat niet via deze sloten maar wordt via buizen onder deze sloten ingezameld en richting gemaal en van daaruit naar de afvoersloot getransporteerd. Een diepere sloot is daar onmogelijk vanwege de aanwezige leidingen en de ontbrekende ruimte (daarom is bij aanleg een buis onder de huidige sloot aangelegd. Het gebied richting de Van Olderbarneveldlaan ligt lager waardoor er daar makkelijker een sloot aangelegd kon worden). Uitdiepen van deze bermsloten heeft geen effect op de grondwaterstand in het gebied. Het enige wat nu te zien is, is dat het overtollige water wat op maaiveld staat wordt afgevoerd richting de Dommel. Dit lost structureel echter niks op.

Huidige problemen
Bij extreem weer zoals we dit begin 2020 hebben gezien, ontstaat een verzadiging van het complete watersysteem. Dit is niet alleen het geval in
Koudenhoven, maar in heel Eindhoven. De laagste gebieden hebben daar natuurlijk als eerste en de meeste last van. Zowel de bodem als de rivieren zitten tot hun maximale bergingscapaciteit vol, en er rest dan niks anders dan te wachten tot al het water richting de grote rivieren en uiteindelijk de zee is weggestroomd.

De Ministersbuurt heeft daarbij nog het nadeel dat water uit de omliggende gebieden daarheen stroomt vanwege de lage ligging (-200cm tot -40cm onder de hoogte van de omliggende gebieden). In dergelijke extreme gevallen zoals zich recentelijk hebben voorgedaan, is ook het rioolsysteem
van de hele regio dermate overbelast dat zelfs de rioolwaterzuivering feitelijk niet meer functioneert.

Conclusie
Op zich functioneert het systeem in normale omstandigheden. Extremen zullen, zeker in gebieden waar de grenzen kritisch zijn, eerder tot overlast leiden. De gemeente is zich daar terdege van bewust en zal daar waar mogelijk extra inzet plegen om dergelijke situaties zoveel als mogelijk voor iedereen dragelijk te houden. Daar waar overlast ontstaat is het goed via één centraal punt de communicatie tussen bewoners en afdeling Stadsbeheer van de Gemeente te laten plaatsvinden.
Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt en gegevens uitgewisseld.

Eindhoven, 16 maart 2020