Notulen ALV 29 juni 2021

(dit verslag moet nog worden goedgekeurd door de eerstvolgende ledenvergadering)

Aanwezig: Maurice Leltz (voorzitter), Wim Beelaard (secretaris), Carla Duijn (penningmeester), Fleur Lommers (webmaster), Maxim Belooussov (bestuurslid);

15 wijkbewoners (waarvan 9 fysiek en 6 via internet) en 1 gast via internet (De Karpen)

1.      Opening en mededelingen

De voorzitter verwelkomt alle aanwezige wijkbewoners en ook diegenen die via internet de vergadering volgen.  Hij verzoekt eventuele vragen kort en bondig te stellen.

Deze ALV wordt pas eind juni gehouden omdat enerzijds een fysieke vergadering in deze coronatijd niet eerder mogelijk was en de statuten voorschrijven dat de ALV voor 1 juli gehouden wordt, en anderzijds omdat wij geen financiële verantwoording en begroting nog veel later in het jaar wilden presenteren.

2.      Notulen ALV 14 februari 2020

De enige opmerking over de notulen van vorig jaar betrof de mededeling dat Hans Ketelaars de volgende keer graag opnieuw een snack voor bij de borrel wil maken. Hij wil dan wel graag van tevoren weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn.

De notulen worden goedgekeurd.

3.      Bestuursverslag 2020

Nadat wij tot begin maart nog onze reguliere activiteiten hebben georganiseerd, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de koffieochtenden, de ALV en de eerste spellenavond, werden alle geplande activiteiten voor de rest van het jaar voorlopig geannuleerd.

Aan het begin van de coronaperiode zijn de oudere wijkbewoners actief benaderd met de vraag of zij nog hulp nodig hadden.

Na een paar maanden heeft het bestuur besloten om binnen de regels te kijken wat er wel mogelijk is. Hieruit zijn gekomen Burendag met 72 deelnemers, Halloween met 50 deelnemers, Sinterklaas met 29 kinderen, rondleidingen door de wijk over het waterafvoersysteem en werd eind 2020 een kerstlichtje overhandigd aan alle wijkbewoners.

In 2020 heeft het bestuur 16 nieuwe wijkbewoners en zes baby’s welkom geheten en is de Social Koudenhoven app met nu ruim 85 deelnemers actief. Qua publiciteit hebben we ook zeven nieuwsbrieven uitgebracht waarin onder meer verslag is gedaan over bovenvermelde activiteiten. Deze nieuwsbrieven staan ook op onze website www.koudenhoven.com.

Als bestuur hebben wij regelmatig overleg met de gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven Agnes Heck en met de wijkagenten Ronald van den Heuvel en Fay Derks.

Het ledental is gestegen van 75% in 2019 naar 81% in 2020. De wijkvereniging zijn wij steeds meer samen.

4.      Jaarrekening 2020

De uitgedeelde resultatenrekening en balans worden door Carla toegelicht. Over de resultatenrekening worden geen vragen gesteld. Bij de toelichting van de balans informeert Ad Jansen naar de vervangingskosten van de AED. De penningmeester antwoordt dat een nieuwe AED ca. € 1500 kost en dat de vervangingsreserve hiermee in de pas loopt.

5.      Verslag kascommissie

De verklaring van de kascommissie wordt door de penningmeester voorgelezen. Een compliment aan Carla wordt gemaakt voor de nauwkeurige analyse en boekhouding. De kascommissie verzoekt decharge aan de penningmeester en daarmee decharge aan het bestuur te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

6.      Benoeming leden kascommissie

Ad Jansen treedt af als lid en wordt bedankt voor zijn inzet. Henk Lammers (niet aanwezig) en Frank Wartena (via internet aanwezig) hadden zich beiden voor de vergadering als nieuw lid van de kascommissie beschikbaar gesteld. De vergadering stemt in met beide voordrachten.

7.      Begroting en contributie 2021

Een toelichting op de sluitende begroting voor 2021 wordt door Carla gegeven. Hierbij wordt wel de opmerking gemaakt dat de begroting geactualiseerd is met de kennis van dit moment. Zo zijn er geen kosten voor de nieuwjaarsreceptie opgenomen maar wel kosten voor de paashaas. Verder wordt opgemerkt dat wij, waar mogelijk, in de rest van dit jaar nog activiteiten zullen organiseren.

De contributie voor 2021 blijft gehandhaafd op € 15 per adres. De vergadering keurt de begroting en het contributievoorstel unaniem goed.

8.      Herbenoeming bestuursleden

Na een periode van twee jaar stellen de zittende bestuursleden zich allen herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Jutta Ebben als nieuw bestuurslid te benoemen. Nadat Jutta zich kort heeft voorgesteld, worden alle voordrachten unaniem goedgekeurd.