Het zal niemand ontgaan zijn: er is de laatste maanden veel regen gevallen. Volgens een delegatie van de gemeente Eindhoven, waarmee ik op 11 maart jl. heb gesproken, zelfs zoveel dat in dit jaar ten opzichte van de vorige 75 jaar een recordhoeveelheid regen is gevallen in de afgelopen periode. Op veel plekken in en rond Eindhoven is het waterpeil zeer hoog en hoger dan normaal.

Dat dit ook consequenties voor onze laaggelegen wijk heeft is duidelijk. Mij hebben, na een aantal jaren van relatieve stilte, de afgelopen tijd diverse meldingen van wijkbewoners bereikt dat ze last hebben van wateroverlast, waarna ik direct contact heb opgenomen met de gemeente om te kijken wat zij kunnen doen. Ik moet zeggen dat de gemeente snel heeft gereageerd en het huidige probleem ook zeker onderkent.

Laat ik eerst voorop stellen dat de gemeente de afgelopen jaren al veel heeft geïnvesteerd om de situatie van de wijk te verbeteren en in minder zeer extreme tijden met veel succes. Zo heeft men een permanent pompsysteem aangelegd dat permanent het water rondom de wijk weg pompt, is er een drainagesysteem aangelegd en zijn er bezinksloten en een waterberging aangelegd. Dit heeft de afgelopen jaren een behoorlijk daling van het grondwater in de wijk tot gevolg gehad.  Alleen in de huidige exceptionele situatie is ook dit systeem onvoldoende.

Het is geen eenvoudig op te lossen probleem helaas. Er is geen grote quick fix die de problemen snel en permanent oplost. De grond in dit laaggelegen gebied in de gemeente Eindhoven is op dit moment door en door verzadigd met water en het grondwater staat vlak onder of op sommige plaatsen zelfs op het maaiveld. Er zijn een wel paar verbeteringen nog mogelijk die de gemeente heeft toegezegd erg snel te realiseren.

Er wordt een extra overstort aangelegd in de sloot bij het Aalbersepad waar nu de grote betonnen duiker ligt. Hierdoor kan meer oppervlakte water vanuit de sloot naar de Dommel stromen.

De sloten worden verder nagelopen om te kijken waar ze nog schoon moeten worden gemaakt.

Overigens moet nog worden opgemerkt dat sommige sloten misschien wel helemaal vol staan maar deze hebben ook geen afwateringsfunctie: het zijn bezink sloten die er voor dienen om omgevingswater te verzamelen en dit water middels de bodem te laten bezinken. Vanwege de hoge grondwaterstanden staan deze sloten vol.

Dan tot slot: een deel van het probleem ligt ook bij waterschap De Dommel die verantwoordelijk is voor de waterstanden in het bos. Zij laat de stuwen in het bos bewust hoog staan om water te bufferen in het bos om dit zo nat mogelijk te houden. Hier heeft de gemeente geen rechtstreekse invloed op. De gemeente heeft het standpunt dat bij extreme waterstanden zoals nu de stuwen wel tijdelijk verlaagd kunnen worden zonder de natuur te schaden. Wij hebben inmiddels als wijkcommissie dit ook al bij het waterschap aangekaart en proberen hier waar mogelijk samen met de gemeente op te trekken. Dit traject zal echter waarschijnlijk wel een proces van langere adem worden.

Dus nogmaals we zijn volop bezig met het probleem, de gemeente Eindhoven verleent optimaal haar medewerking, maar verwacht geen wonderen op de zeer korte termijn. Wat wel zal helpen is een wat langere droge periode.

Peter Aben

Watercommissie wijk Koudenhoven

11 maart 2020