Gezien het feit dat er sinds 2003 veel nieuwe bewoners in de wijk zijn komen wonen en deze waarschijnlijk niet veel mee gekregen hebben van de wateroverlast die er in de wijk voor die periode aanwezig was geven wij hierbij een samenvatting van de bijzondere waterafvoer in onze wijk.

Sinds de bouw van de wijk Koudenhoven medio jaren 70 heeft de wijk last van hoog grondwater waardoor veel huizen last hadden van natte kruipruimtes, kelders, convectorputten en tuinen die onder water kwamen te staan bij een langere periode van regenval.

Deze problematiek was ook een van de voornaamste redenen voor de oprichting van de wijkvereniging.

Vanaf midden jaren 90 heeft een watercommissie bestaande uit ongeveer 6 wijkbewoners waaronder mijn persoon, maar in het bijzonder onder leiding van de heren Versluis en Van Dootingh, zich continu ingezet om richting verschillende overheden( provincie, waterschap en gemeente) de problematiek op de agenda te krijgen en tot actie over te gaan.

Hierbij was de houding van deze overheden niet altijd even coöperatief en werd de bal van het probleem veelal bij de bewoners zelf neergelegd. Huizen waren niet goed gebouwd, het water is niet extreem hoog, het gaan om incidenten en andere bewoordingen om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven waren veel gehoord.

Uiteindelijk heeft het jarenlange werk van de watercommissie geresulteerd in structurele verbetering van de waterhuishouding in de wijk in 2003.

Wat is er in 2003 gewijzigd en wat merk ik er als bewoner van?

In de wijk is de riolering vervangen door een systeem waarbij er drie waterafvoersystemen, zoals u ook op bijgaande foto kunt zien, aanwezig zijn alsmede een aantal additionele voorzieningen;

Vuilwaterriool; hier is het water dat uit uw huis komt zoals b.v. toilet, badkamer en keuken op aangesloten. Dit water wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Regenwaterafvoer; hierop zijn zeer veel regenpijpen van woningen en de straatkolken op aangesloten. Dit water wordt  afgevoerd naar de waterbergingen of direct op het gebied achter het Aalbersepad en vloeit dan via het natuurgebied wandelpark Eckart naar de Dommel.

Drain; deze drain is een extra voorziening die het hoge grondwater via de regenwaterafvoer afvoert zodat het grondwater niet boven bepaald niveau komt. Door de capillaire werking heeft een drain een beperkte werking. Bewoners hebben dan ook de mogelijkheid( gehad) om deze drain ook op hun eigen terrein aan te sluiten om bijvoorbeeld de grondwaterstand in de achtertuin ook te verlagen.

Er sloten langs de Oude Muschbergseweg en het Alberspad zijn verbeterd

In de hoek Eisenhouwerlaan/Oldenbarneveltlaan achter de Loudonlaan is een waterberging aangelegd die het regenwater tijdelijk op kan vangen.     

Met deze maatregelen zijn niet alle individuele problemen verholpen.

Wel is de situatie in de wijk sinds 2003 dusdanig verbeterd dat er geen sprake meer is van een collectief probleem.

In 2012 heeft de watercommissie nog een uitgebreide enquête gehouden onder de wijkbewoners. Daaruit is gebleken dat de getroffen maartregelen effect hebben gehad. Veel inwoners hebben verbetering gemerkt (minder klachten over wateroverlast). Volgens metingen van het waterschap in die tijd is gebleken dat het waterpeil in onze wijk gemiddeld met bijna 20 cm is gedaald. Dat betekent overigens niet dat de problemen tot het verleden zullen gaan behoren. Bij natte winters is het zeker niet uitgesloten dat er weer opnieuw problemen met hoge grondwaterstanden kunnen gaan ontstaan. Ook moet worden opgemerkt dat er grote verschillen kunnen zijn tussen individuele percelen: waar de een geen last heeft kan de ander wel last hebben. Dit hangt samen met de gemiddelde hoogte van het perceel en de samenstelling van de bodem (al dan niet aanwezige leemlagen).

Een punt van aandacht blijft dat het waterafvoersysteem goed onderhouden blijft en dat u als burger bij werkzaamheden op de hoogte bent van de juiste koppelingen en dus bijvoorbeeld geen vuilrioolwater koppelt aan de regenwaterafvoerbuis of de drain.

Mocht u vragen hebben over het systeem dan kunt u natuurlijk altijd met ons contact opnemen.

Peter Aben

Coördinator Buitengebied/watercommissie

en

Maurice Leltz

Voormalig lid Watercommissie Koudenhoven

mfgkleltz@freeler.nl of 0614928175

image1.png