(dit verslag moet nog worden goedgekeurd door de eerstvolgende ledenvergadering)

Aanwezig: Wim Beelaard, Maxim Belooussov, Carla Duijn en Maurice Leltz (bestuursleden);

27 wijkbewoners en 2 gasten (VOKE, Oude Gracht)

Voorzitter: Maurice Leltz

Secretaris: Wim Beelaard

1. Opening en mededelingen

De voorzitter verwelkomt alle aanwezige wijkbewoners en in het bijzonder Bert Coenen en Claudia Oeffinger van VOKE (Oude Gracht).

Verhinderd zijn Ronald van den Heuvel (wijkagent), Ursula Gerritsen (gebiedscoördinator Tongelre) en Ruud van Acquoij (scouting Roosevelt).

2. Notulen ALV 25 februari 2019

Er zijn geen notulen van deze ALV ontvangen.

3. Bestuursverslag 2019

Het bestuur kijkt over 2019 terug op een geslaagde burendag met 170 deelnemers in samenwerking met scouting Roosevelt; een mooie Halloween met ruim 75 deelnemers; vijf mooie nieuwsbrieven; een geheel nieuwe actuele website met veel informatie en foto’s; meerdere welkombezoeken aan nieuwe wijkbewoners en geboren baby’s; de Social Koudenhoven WhatsApp groep om met elkaar in contact te komen en de 30 kilometer markering bij de ingang van de wijk die nu duidelijk zichtbaar is.

Ruim 75% van de wijkbewoners is lid van de vereniging. Ook vindt er periodiek overleg met de politie en de gemeente Eindhoven plaats en heeft het bestuur regelmatig overleg met andere belanghebbenden.

Als nieuwe activiteiten voor 2020 staan de wijkspellenavonden en Koningsdag gepland. De ZorgSamenBuurt heeft haar koffieochtenden uitgebreid met een koffieochtend in juli en augustus.

Het bestuur kijkt uit naar een mooi 2020 met het thema: “De Wijkvereniging zijn wij samen” waarbij wij de bewoners nog meer hopen te betrekken bij de totstandkoming van al onze activiteiten.

4. Verslag van de activiteiten 2019

Carla doet verslag van burendag 2019. Er zijn heel veel uren werk gegaan naar het zoeken van sponsoren en de gesprekken hiermee, het overleg met de kok en zijn team, het inrichten van de informatiemarkt, het overleg en de beschikbaarheid van de wijkagent, het overleg met de scouting over het kinderprogramma, het opstellen van de bestellijsten voor het eten en het onder controle houden van de financiën.

Maxim geeft een goede indruk van een geslaagd Halloween feest. Hierbij maakt hij gebruik van een PowerPoint presentatie met foto’s.

In de wijk is in 2014 een AED geplaatst aan de buitenmuur van Ministerlaan 57. Willemien de Jong vertelt over de gang van zaken rond het gebruik van de AED en dat het “systeem” in werking treedt als 112 gebeld wordt. In de afgelopen jaren zijn er tien oproepen geweest waarvan een in onze wijk. Als communicatiemiddel tussen alle bevoegde hulpverleners in de wijk wordt een AED WhatsApp groep opgezet. Wijkbewoners die geïnteresseerd zijn om hulpverlener te worden, kunnen informatie bij Willemien krijgen.

Leny Dikhoff vertelt over de bridge activiteit in de wijk. Zij benadrukt dat het belangrijkste doel is het aanhalen en onderhouden van sociale contacten tussen wijkbewoners en ex-wijkbewoners. Informatie over het viertallen, de slotdrive of een bridgecursus kan bij haar of Wim Beelaard verkregen worden.

De activiteiten van de ZorgSamenBuurt worden samengevat door Yvonne van Otterdijk. De maandelijkse koffieochtenden worden nu ook door jongere wijkbewoners en steeds meer mannen bezocht. De wandelclub, de leesclub, de rondleiding door de tuinen van Groendomein het Wasven en het eten bij onderwijsrestaurant De Rooi Pannen in Eindhoven worden genoemd.

Maurice doet verslag over de Buitengebied activiteiten. De wijkvereniging voert overleg met de gemeente over het project Bundelroutes, het bestemmingsplan Tongelre buiten de Ring 2005 en het concept-uitvoeringsprogramma Dommelpark. Zo wordt in dit laatste plan niet gesproken over een verhard fietspad door het Eckartse bos.

Gabi Romme vertelt over de buurtpreventie activiteiten die sinds 2014 in onze wijk bestaan. Er zijn op dit moment 41 buurtpreventen die in gele hesjes door de wijk lopen. Dit heeft er aan bijgedragen dat er in heel Koudenhoven in 2019 geen enkele inbraak is geweest. Wilt u uw steentje hier aan bij dragen door mee te lopen of deel te nemen aan de Buurtpreventie112 WhatsApp groep, meldt u dan aan.

5. Jaarrekening 2019

Carla geeft een duidelijk overzicht en toelichting van de inkomsten en uitgaven in 2019. De realisatie 2019 komt uit op een klein negatief saldo van € 136 wat lager is dan de begroting door voornamelijk hogere inkomsten door donaties. Het eigen vermogen van de wijkvereniging bedroeg eind vorig jaar € 4303. Er werden geen vragen door de aanwezigen gesteld.

6. Verslag kascommissie

Namens de kascommissie doet Piet Kuipers verslag. Hij vertelt verrast te zijn door de nauwkeurige analyse en boekhouding door de penningmeester en illustreert zijn verhaal met enkele voorbeelden. De kascommissie verzoekt decharge aan de penningmeester en daarmee aan het bestuur voor het gevoerde beleid te verlenen. De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in. Tot slot complimenteert Piet het nieuwe bestuur met hun inzet in het afgelopen jaar voor de wijk.

7. Benoeming leden kascommissie

Piet Kuipers treedt af als lid en Désirée van Lieshout (niet aanwezig) had zich al voor de vergadering als nieuw lid van de kascommissie beschikbaar gesteld. De vergadering stemt in met de voordracht. De samenstelling van het wijkbestuur en kascommissie in 2020 ziet er nu als volgt uit:

Bestuur Kascommissie
Maurice Leltz (voorzitter) Ad Jansen (voorzitter)
Wim Beelaard (secretaris) Désirée van Lieshout (lid)
Carla Duijn (penningmeester)  
Fleur Lommers (webmaster)  
Maxim Belooussov (lid)  
Joris Spits (lid)  

8. Activiteiten 2020

Dit jaar worden opnieuw de paashaas (zaterdag 11 april 2020), Halloween (zaterdag 31 oktober 2020) en burendag (zaterdag 26 september 2020) georganiseerd. Nieuw dit jaar zijn de spellenavond (de eerste op vrijdag 6 maart 2020) en Koningsdag (maandag 27 april 2020). Meer informatie wordt tijdig op onze website of in nieuwsbrieven bekend gemaakt.

9. Begroting 2020

Een toelichting op de sluitende begroting voor 2020 wordt door Carla gegeven. Er is een nieuwe post opgenomen: Koudenhoven helpt. Dit is geen donatie aan een goed doel maar moet de kosten dekken voor een activiteit waar de wijkbewoners iets goeds doen voor de wijk. Te denken valt hierbij aan het schoonmaken of het tuinonderhoud bij Villa Roosevelt (of het woonpark Eckartdal). Nieuwe activiteiten in de begroting zijn de spellenavond en Koningsdag die in en rond de Villa georganiseerd worden.

De contributie voor 2020 blijft gehandhaafd op € 15 per adres. De aanwezigen keuren de begroting en het contributievoorstel unaniem goed.

10.  Rondvraag

Er waren geen vragen voor de rondvraag.

11.  Sluiting

Maurice doet een oproep aan de wijkbewoners om deel te nemen aan de activiteiten in de wijk. Feedback (zowel positief als negatief) wordt eveneens zeer op prijs gesteld.

Als voorbeeld van wat bedoeld wordt met “De Wijkvereniging zijn wij samen” heeft Hans Ketelaars het initiatief genomen twee verschillende soorten snacks voor bij de borrel na afloop van deze vergadering te maken: gegrilde/gerookte ganzenborst en een ragout van damhert.

De vergadering wordt om 21:20 uur gesloten.